Thủy tinh thể rắn

Là thủy tinh lỏng được cô đặc thành thể rắn